Circular Farming
Circular Tourism
สร้างอาคารอย่างรักษ์โลก
Waste to Energy
Circular Mark ฉลากรักษ์โลก ยกระดับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน
Circular Food Economy กู้วิกฤตอาหารด้วยแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน
พลิกโฉมวัสดุเหลือใช้...สู่นวัตกรรมสร้างมูลค่าด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
EPR ขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต สู่การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน
Circular Economy Business Models พาธุรกิจสู่ความยั่งยืน
Circular Fashion ปฏิวัติวงการเสื้อผ้า พาของเหลือใช้ไปรันเวย์
แนวทาง 10R อัปเกรดอุตสาหกรรมสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน
ทางออกขยะกรุงเทพฯ กับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
Upcycling แนวคิดยุคใหม่...ก้าวไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน
เศรษฐกิจหมุนเวียน การเปลี่ยนแปลงในยูเครน
บทบาทของ Recycle ใน Circular Economy
Circular Economy แนวคิดธุรกิจโลกยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
Circular Economy คืออะไร...PETROMAT มีคำตอบ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th