โปรแกรมวิจัยบูรณาการปีงบประมาณ 2565

ศูนย์ฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อสนับสนุนโปรแกรมวิจัยบูรณาการปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 จาก 7 โปรแกรมวิจัย เพื่อดำเนินการโครงการวิจัยร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านอื่น ๆ ดังนี้
โครงการ : การตรวจสอบปริมาณและชนิดของไมโครพลาสติกในน้ำดื่มบรรจุขวดที่วางขายในประเทศไทย
แกนนำ: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
หน่วยงานร่วม: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
โครงการ : การพัฒนาเครื่องฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีซี
แกนนำ: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
หน่วยงานร่วม: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์
โครงการ : การพัฒนาชุดแผ่นกรองอากาศที่สามารถต้านเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และฝุ่น PM 2.5
แกนนำ: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
หน่วยงานร่วม: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์
โครงการ : การสกัดและปรับปรุงคุณสมบัติ Bacterial Cellulose เพื่อการผลิตฟิล์มสำหรับการขนส่งและเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร
แกนนำ: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
หน่วยงานร่วม: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ, ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
โครงการ : การสังเคราะห์พอลิเอสเทอร์จากทรัพยากรหมุนเวียน: พอลิเมอร์ไรเซชันของกรด 2, 5-ฟูรานไดคาร์บอกซิลิกและกลีเซอรอล
แกนนำ: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี
หน่วยงานร่วม: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th