Solid-State Battery
Liquid Nano Clay (LNC)
แบตเตอรี่กราฟีน ชาร์จเร็ว จุไฟนาน...พลิกโฉมรถยนต์ EV
ChatGPT แชทบอทอัจฉริยะ...ถามอะไรตอบได้
ส่องเทคโนโลยีสมัยใหม่...พาธุรกิจไทยก้าวไกลในยุค New Normal
Solar Rooftop หลังคายุคใหม่...ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า
สุดล้ำ…แอปตรวจโควิดด้วยเสียงไอ มาแน่ !
แอปพลิเคชันสุดว้าว! ถูกใจผู้ใช้รถยนต์ EV
รถยนต์ไฟฟ้า...ทางเลือกใหม่ในการประหยัดเชื้อเพลิงน้ำมัน
Metaverse กับ อุตสาหกรรมการผลิตแห่งอนาคต

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th