การประชุมวิชาการ

11th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
FEEDSTOCK RECYCLING OF POLYMERIC MATERIALS 2022

สถานที่จัดงาน : สวนนงนุชพัทยา ชลบุรี
วันที่  : 29 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565

International Symposium on Catalysis and Fine Chemicals ครั้งที่ 8 (2018)

สถานที่จัดงาน : อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่  :  10 – 14 ธ.ค. 2561

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th