สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้

BCG กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
POWERING UP THAILAND SOCIETY BY BCG
Powering up plastics Industry by Circular Economy
Carbon credits in Organizations for Sustainability
1st Bioplastics forum : Bioplastics for Food Packaging
ตีโจทย์ไบโอพลาสติก พลิกตลาดบรรจุภัณฑ์
BIOPLASTICS-Bioplastics-for-Food-Packaging
Re-Searching After the Pandemic
พัฒนาเซนเซอร์โควิด คิดที่ไทย ใช้ทั่วโลก
Re-Searching Destinations after the pandamic
Integral Process Optimization for Sustainable
Offshore-structure Dismantling Yard Operation
CIRCULAR ECONOMY in 
PLASTIC INDUSTRY

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th