สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้

เบื้องหลัง “CELLO-GUM” …ที่ตัวมัมอยากเล่า…
Polymerizing Academic-Industrial Partnerships in R&D
Catalyzed by SCGC – Xplore – PETROMAT
เอกสารประกอบการบรรยาย

Download

เสวนาระดมความคิดเห็นแลรับฟังรายงานปิดโครงการ
“การปนเปื้อนไมโครพลาสติกในแหล่งน้ำและในน้ำดื่มบรรจุขวด”
อนาคตอุตสาหกรรมพลาสติกไทยในสังคมคาร์บอนต่ำ
เอกสารประกอบการบรรยาย

Download

>> Link ชม วิดีโอ <<

อุตสาหกรรมยางเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน
Knowledge Sharing on Decommissioning and Net Zero Technology in UK
BCG กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
POWERING UP THAILAND SOCIETY BY BCG
Powering up plastics Industry by Circular Economy
Carbon credits in Organizations for Sustainability
1st Bioplastics forum : Bioplastics for Food Packaging
ตีโจทย์ไบโอพลาสติก พลิกตลาดบรรจุภัณฑ์
BIOPLASTICS-Bioplastics-for-Food-Packaging
Re-Searching After the Pandemic
พัฒนาเซนเซอร์โควิด คิดที่ไทย ใช้ทั่วโลก
Re-Searching Destinations after the pandamic
Integral Process Optimization for Sustainable
Offshore-structure Dismantling Yard Operation
CIRCULAR ECONOMY in 
PLASTIC INDUSTRY

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th