บริการจัดอบรม

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในประเทศไทย ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อก้าวทันการพัฒนาของเทคโนโลยีระดับสากลและการพึ่งพาตนเองได้ คณาจารย์ในเครือข่ายสถาบันร่วมของศูนย์ฯ มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านต่าง ๆ มีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำศักยภาพของแต่ละหน่วยงานและบุคลากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อขยายฐานองค์ความรู้ โดยสามารถเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาผลผลิตของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

ศูนย์ฯ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และกลุ่มนักวิชาการ ให้สามารถก้าวทันกับการพัฒนาเทคโนโลยีและวิชาการ โดยจัดในรูปแบบต่าง ๆ

ตัวอย่างหลักสูตรที่ศูนย์ฯ เคยจัดฝึกอบรม ดังนี้

หน่วยงาน : นักวิจัย  บพค. 2566
หน่วยงาน :  นักวิจัย บพค. 2566
หน่วยงาน :  โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดระยอง จำนวน 10 โรง.
หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด
หน่วยงาน :  โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดระยอง จำนวน 10 โรง.
หน่วยงาน : โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
หน่วยงาน :  นักวิจัยในสังกัดศูนย์ฯ และผู้สนใจ
หน่วยงาน :  โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดระยอง จำนวน 16 โรง.
หน่วยงาน : สพป. และ อปท. จังหวัดระยอง กว่า 180 โรงเรียน
หน่วยงาน : HSBC
หน่วยงาน : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
หน่วยงาน : คณาจารย์ นักวิจัย PETROMAT
หน่วยงาน : บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
หน่วยงาน : คณาจารย์ นักวิจัย PETROMAT
หน่วยงาน : บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงาน : สพฐ.
หน่วยงาน : ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเเห่งประเทศไทย

ผู้สนใจสามารถติดต่อ คุณพรพิมล ชุ่มแจ่ม โทร. 02-218-4172

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th