โครงการแนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ร่วมมือกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการดำเนินโครงการแนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติทุนสนับสนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) – สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

โครงการนี้เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมในประเทศไทยและในต่างประเทศ ซึ่งเป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อรายงานผลการศึกษาที่ได้ พร้อมเผยแพร่แนวทางที่ถูกต้องในการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมในโรงงานของตนเอง นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังนำเสนอทางเลือกใหม่ในการนำกากของเสียไปหมุนเวียนเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอีกด้วย

“สัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อออกแบบระบบการใช้งานเว็บไซต์ฐานข้อมูลการจัดการกากอุตสาหกรรม”

Slide กล่าวเปิดงานสัมมนาโดย รศ. ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ

ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานเศรษฐกิจหมุนเวียน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข. หรือ PMU C)

Download

Slide ศ. ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ หัวหน้าโครงการฯ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ

Download

“สัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อออกแบบระบบการใช้งานเว็บไซต์ฐานข้อมูลการจัดการกากอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 (รอบปิดโครงการ)”

Slide ศ. ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ หัวหน้าโครงการฯ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ

Download

Slide คุณธีระพล ติรวศิน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Download

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th