“สัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อออกแบบระบบการใช้งานเว็บไซต์ฐานข้อมูลการจัดการกากอุตสาหกรรม”

Slide กล่าวเปิดงานสัมมนาโดย รศ. ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ

ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานเศรษฐกิจหมุนเวียน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข. หรือ PMU C)

Invalid download ID.

Slide ศ. ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ หัวหน้าโครงการฯ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ

Invalid download ID.

Slide คุณธีระพล ติรวศิน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม

Invalid download ID.

Slide คุณกิติศักดิ์ สุวรรณนภาศรี ,

คุณศุภลักษณ์ ชัยภูริมาศ นักวิจัยโครงการฯ 

นักวิจัยโครงการฯ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย

Invalid download ID.

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th