หัวหน้าแพลตฟอร์มวิจัย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ เดินหน้าผลิตนักวิจัยและองค์ความรู้ รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภายใต้การดำเนินงานเชิงบูรณาการร่วมกับนักวิจัยในเครือข่ายสถาบันร่วมของศูนย์ฯ จาก 9 สถาบัน ใน 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำ โดยแบ่งความเชี่ยวชาญออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

High Performance and Smart Materials (HPSM)

แพลตฟอร์มวัสดุสมรรถนะสูงและวัสดุฉลาด ซึ่งครอบคลุมทั้งวัสดุปิโตรเคมีและวัสดุธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี การแพทย์ อาหาร พลังงาน การก่อสร้าง วัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม พลาสติกชีวภาพ และเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ

ศ. ดร. ดวงดาว อาจองค์

หัวหน้าแพลตฟอร์มวิจัย

รศ. ดร.ธัญญลักษณ์ ฉายสุวรรณ์

หัวหน้าร่วมฯ

ศ. ดร.นิศานาถ ไตรผล

หัวหน้าร่วมฯ

รศ. ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์

หัวหน้าร่วมฯ

Sustainable Petrochemicals (SP)

แพลตฟอร์มนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต ตัวเร่งปฏิกิริยา รวมถึงการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนในโรงงาน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จากสารปิโตรเคมีและสารเคมีชีวภาพ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์และเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีอย่างยั่งยืน

ศ. ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร

หัวหน้าแพลตฟอร์มวิจัย

รศ. ดร.ศิริพร จงผาติวุฒิ

หัวหน้าร่วมฯ

รศ. ดร.ธงไทย วิฑูรย์

หัวหน้าร่วมฯ

Materials for Future Energy (MFE)

แพลตฟอร์มการวิจัยสำหรับวัสดุเพื่อพลังงานแห่งอนาคต อาทิ ไบโอดีเซล พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานไฮโดรเจน และพลังงานทางเลือกอื่น รวมถึงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน แบตเตอรี่ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า และเซลล์เชื้อเพลิง

รศ. ดร.ประพันธ์ คูชลธารา

หัวหน้าแพลตฟอร์มวิจัย

รศ. ดร.ชวลิต งามจรัสศรีวิชัย

หัวหน้าร่วมฯ

ศ. ดร.อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย

หัวหน้าร่วมฯ

Green Petrochemical Industries (GPI)

แพลตฟอร์มการพัฒนากระบวนการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น การออกแบบและการจำลองกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการกากอุตสาหกรรม เทคโนโลยีในการกักเก็บคาร์บอน การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ฯลฯ

รศ. ดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล

หัวหน้าแพลตฟอร์มวิจัย

รศ. ดร.อนุสรณ์ สืบสาย

หัวหน้าร่วมฯ

ผศ. ดร.กิติพัฒน์ สีมานนท์

หัวหน้าร่วมฯ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th