คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

“ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ (PETROMAT)”

ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ปัจจุบันสังกัดภายใต้กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา

PETROMAT มีพันธกิจหลักในการสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับปิโตรเคมีและวัสดุ ทำวิจัยเพื่อตอบสนองตามความต้องการของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและวัสดุของประเทศ โดยผลักดันให้มีการทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันแกนนำ ร่วมมือกับอีก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th