โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์

ศูนย์ฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการดำเนิน โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ซึ่งส่งเสริมการนำผลงานวิจัยของศูนย์ฯ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงนวัตกรรมให้กองทัพ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคงด้านการทหาร

โดยศูนย์ฯ ได้รับทุนสนับสนุนให้จัดทำ 2 โครงการ ได้แก่

ชุดพรางตัวเพื่อหลบหลีกกล้องตรวจจับความร้อนในเวลากลางคืน โดยใช้วัสดุองค์ประกอบขนาดนาโน
หัวหน้าโครงการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สเตฟาน ดูบาส วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ

ผ้าลายพรางดิจิทัลลดกลิ่นตัว
หัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา แสงวัฒนาโรจน์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th