บริการเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ร่วมมือกับ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเปิดศูนย์การพิมพ์สามมิติภายใต้ชื่อ PRINTOMAT หรือ PETROMAT-PPC 3D Printing Center เพื่อให้บริการพิมพ์งานสามมิติแก่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ สำหรับการวิจัย การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่ต้องการ

เครื่องพิมพ์สามมิติของเราพิมพ์ด้วยวิธี Fused Deposition Modeling (FDM) ส่วนวัสดุสำหรับการพิมพ์คือ Polylactic Acid (PLA) ซึ่งมีหลายสีสันให้เลือกใช้ ทำให้สามารถพิมพ์งานได้หลายประเภท เช่น ชิ้นงานสำหรับการทดลอง ชิ้นส่วนวัสดุ แบบจำลอง ฯลฯ โดยใช้ระยะเวลาไม่นานในการพิมพ์แต่ละครั้ง อีกทั้งมีราคาย่อมเยาเมื่อเทียบกับการพิมพ์ด้วยวิธีและวัสดุอื่น ๆ

อัตราค่าพิมพ์งานสามมิติ

*บุคลากรภาครัฐ ต้องแสดงบัตรบุคลากร/พนักงาน เมื่อเข้ารับบริการ

อัตราค่าขนส่งรวมบรรจุภัณฑ์

*สำหรับผู้ที่ต้องการรับบริการส่งงานพิมพ์สามมิติทางพัสดุขนส่ง

ผู้ที่สนใจสามารถจองการใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติได้ทุกวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ไพฑูรย์ กลับสติ โทร. 02 218 4255

ที่ตั้ง ห้อง 606 ชั้น 6 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ.จุฬาฯ 12 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th