โครงการพัฒนานักวิจัยหลังปริญญาเอกและหลังปริญญาโท

(Industrial Postdocs & Postmasters)

ศูนย์ฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 จากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผ่านหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ภายใต้โครงการพัฒนากลไกการสร้างและสะสมบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพสูง (National Postdoctoral/ Postgraduate System of Thailand) เพื่อดำเนิน โครงการวิจัยเรื่องโครงการแพลตฟอร์มการพัฒนานักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกและนักวิจัยระดับหลังปริญญาโท ด้านเศรษฐกิจ BCG และเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า เพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทย ซึ่งให้ทุนสนับสนุนเงินเดือนและสวัสดิการให้แก่นักวิจัย โดยร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในการผลิตและพัฒนานักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกและนักวิจัยระดับหลังปริญญาโท ให้มีทักษะที่สูงและสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ในด้าน BCG Economy, S-curve, New S-curve รวมถึงด้าน Frontier Technology

โครงการนี้จัดทำขึ้นต่อเนื่องจากที่ศูนย์ฯ ได้รับทุนจาก บพค. เพื่อจัดทำโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนานักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ BCG ซึ่งได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วในระยะแรกเมื่อปี พ.ศ. 2563 และในระยะที่สองเมื่อปี พ.ศ. 2564 โดยโครงการพัฒนานักวิจัยหลังปริญญาเอกและหลังปริญญาโท มีนักวิจัยจำนวนทั้งหมด 41 คน และบริษัท 23 แห่ง เข้าร่วมโครงการฯ

Workshop on Carbon Footprint for Oraganization

การอบรมเชิงปฏิบัติการ RESEARCH IMPACT EVALUATION

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th