สร้างธุรกิจยั่งยืนด้วยการรีไซเคิล
ภารกิจรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล
YOLO Model “เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน”
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยท่ามกลางความท้าทายในกระแสโลกปัจจุบัน
การผลักดันงานวิจัยสู่โลกการผลิตด้วยแนวทางของ R V Connex (ตอนที่ 2)
การผลักดันงานวิจัยสู่โลกการผลิตด้วยแนวทางของ R V Connex (ตอนที่ 1)
Interview Pathway to Net Zero Emission for Thailand
Circular Economy ใช้ประโยชน์ได้จริงหรือไม่
ความสำเร็จจากความคิดต่าง คิดนอกกรอบ และคิดเชิงบวก

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th