ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

18 ก.ย. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับใช้ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับใช้ในสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อบริการพื้นที่เว็ปโฮสติ้ง www.petromat.org โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ส.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างจัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2566: TechnoMart 223 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ Extrusion Thermoforming สำหรับพลาสติกชีวภาพ
7 ก.ค. 66 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่อง Extrusion Thermoforming สำหรับพลาสติกชีวภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ก.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างพัฒนาเว็ปไซต์สำหรับงานประชุมวิชาการ ISNSC-12 and TBioS-3
19 มิ.ย. 66 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา2566 จัดซื้อชองชำร่วย งาน มธ
10 พ.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อแม่พิมพ์สำหรับขึ้นรูปยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบัญชีเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.พ. 66 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องบดแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.พ. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องบดย่อยพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ก.พ. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อแม่พิมพ์สำหรับกระบวนการฉีดพลาสติกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ม.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องคัดแยกขนาดและเครื่องบดย่อยเอนกประสงค์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ย. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างบริการบอร์ดโปสเตอร์ห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ย. 65 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างบริการรถตู้รับส่งผู้เข้าร่วมงานประชุม isfr 2022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พ.ย. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราาการจัดจ้างผู้ทวนสอบการจัดงานแบบ Carbon Neutral Event โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ต.ค. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อ Flash Drive และ ซองเอกสาร ISFR
11 ต.ค. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออุปรกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดจ้าง Organizer-Technomart โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
2 ก.ย.  65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2565 เช่าซื้อพื้นที่เว็ปโฮสติ้ง www.petromat.org โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบัญชีเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย.  65 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องแปลงขยะเศษอาหารเป็นสารปรับปรุงดิน (Bio-Digester) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 มี.ค. 65 การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแปลงขยะฯ (Bio-Digester)
28 ม.ค. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์วารสาร PETROMAT Today ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบริหารจัดการงานประชุมวิชาการ International Symposium on Feedstock Recycling of Polymeric Materials ๒๐๒๒ (ISFR ๒๐๒๒)
28 ต.ค. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ Production of Multi-Functional Polyelectrolyte Membranes โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ต.ค. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-เช่าซื้อพื้นที่เว็ปโฮสติ้ง www.petromat.org
11 ต.ค. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อ Printer
23 ก.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook
13 ก.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์วารสาร PETROMAT Today ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th