โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศ 3 ศูนย์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อจัดทำโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG และความยั่งยืนผ่านแพลตฟอร์มเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศ (BCG Economy and Sustainable Development Network through Center of Excellence Consortium Platform) ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และจุฬาฯ โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ เป็นแกนนำของโครงการนี้ ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย มีการเชิญอาจารย์และนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยและในต่างประเทศ เพื่อมาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการสร้างนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกและระดับปริญญาเอก เพื่อยกระดับทักษะสำหรับนักวิจัยให้มีศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยที่ทันสมัยและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจ BCG

ทั้งนี้ เป็นการสร้างแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่สำหรับประเทศไทย เพื่อบ่มเพาะบุคลากรวิจัยระดับสูง ในด้านเศรษฐกิจ BCG ให้มีความพร้อมในการสร้างผลงานวิจัยระดับโลก ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th