โครงการยกระดับบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ บริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัด ในการดำเนินโครงการวิจัยการยกระดับศักยภาพบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพแบบครบวงจร ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อการขยายตลาดเชิงพาณิชย์ โดยร่วมมือกับ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร และ บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาสูตรพลาสติกชีวภาพและกระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพเป็นบรรจุภัณฑ์ ให้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพมีความแข็งแรงทนทานเพียงพอต่อการเก็บรักษา การใช้งาน ตลอดจนการรีไซเคิล ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและตลาดผู้บริโภคในด้านคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์

นอกจากนั้น โครงการนี้ยังพัฒนากระบวนการที่ช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ พร้อมทั้งตั้งเป้าขยายตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพภายในประเทศให้เติบโตขึ้นร้อยละ 39 เพื่อทดแทนการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกปิโตรเคมี โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่ เพื่อให้คนไทยหันมาใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น

กิจกรรมแถลงข่าวความร่วมมือและมอบทุนโครงการวิจัย ณ กลุ่มบริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th