ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ มีความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม ภายใต้การทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับนักวิจัยในเครือข่ายของศูนย์ฯ ผู้มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านปิโตรเคมีและวัสดุ ซึ่งพร้อมให้คำปรึกษาและดำเนินการวิจัยหากมีการลงทุนร่วมกัน

ที่เดียวจบ ครบวงจร
บริการวิชาการ
จัดอบรม
ให้คำปรึกษาภาคอุตสาหกรรม
ได้สิทธิลดหย่อนภาษี

นอกจากนี้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีรายจ่ายในการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับศูนย์ฯ มีสิทธิ์หักรายจ่ายจากการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้สูงสุดถึง 2 เท่าของรายจ่ายจริง อีกทั้งสามารถยื่นโครงการฯ ให้ สวทช. พิจารณาเพื่อขอรับรองความเป็นงานวิจัยในช่องทางการพิจารณาพิเศษแบบเร่งด่วน (Fast Track) ได้อีกด้วย

ใครสามารถได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นี้ได้บ้าง

บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เช่น เอสเอ็มอี

ทำไมทำวิจัยร่วมกับเราแล้วถึงได้รับสิทธินี้

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ มีรายชื่อเป็นหน่วยงานผู้รับทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ตามประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๗๒)

เอกชนที่ลงทุนวิจัยร่วมกับเราจะได้สิทธิอะไร

สามารถหักรายจ่ายการทำวิจัย ได้สูงสุดถึง 2 เท่าของรายจ่ายจริง (ลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุด 200%) กรณีมีรายจ่ายที่จ่ายไปเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม (RDI)

เอกชนร่วมลงทุนวิจัยกับเราดีกว่าอย่างไร

สามารถยื่นขอรับการพิจารณารับรองโครงการวิจัยฯ ผ่านช่องทาง Fast Track ซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่าการยื่นผ่านช่องทางปกติ

ยื่นเอกสารเพื่อขอใช้สิทธิฯ ได้ที่ไหน

ยื่นขอรับรองโครงการวิจัยฯ หรือยื่นขอรับการตรวจประเมินระบบการบริหารการวิจัยฯ ได้ที่เว็บไซต์ของ สวทช. จากนั้นแนบเอกสารที่ สวทช. ออกให้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอใช้สิทธิฯ ที่กรมสรรพากร

สำหรับภาคอุตสาหกรรมที่สนใจร่วมงานกับเรา สามารถนัดหมายเพื่อขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัย

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ ได้ที่ นุสรา จริยสกุลโรจน์ โทร. 02 218 1847

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th