โครงการเพิ่มมูลค่าขยะในชุมชนเกาะสมุย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เพื่อดำเนินโครงการวิจัยการเพิ่มมูลค่าขยะในชุมชนเกาะสมุยโดยใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการนี้ต้องการพัฒนาชุมชนบ้านมะพร้าว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นต้นแบบชุมชนที่สามารถจัดขยะได้อย่างยั่งยืน ซึ่งนำเสนอแนวทาง 2 รูปแบบใหม่ในการเพิ่มมูลค่าขยะโดยใช้เทคโนโลยีที่สะอาด ดังนี้

สำหรับขยะเศษอาหารนั้นนำไปเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย ซึ่งสามารถนำหนอนไปเลี้ยงไก่หรือขายเป็นอาหารสัตว์ได้ ส่วนขยะเศษแก้วและพลาสติกที่ขายไม่ได้ นำไปใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอิฐมวลเบาและวัสดุปูพื้น เพื่อนำไปขายต่อเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง ซึ่งช่วยรายรายได้กลับคืนสู่ชุมชน อีกทั้งช่วยส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้คุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อหารือความร่วมมือกับชุมชนบนเกาะสมุย เมื่อวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2565

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th