โครงการพัฒนาการจัดการขยะในโรงเรียน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ และ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดทำ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการขยะในโรงเรียนสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดการขยะในโรงเรียนอย่างยั่งยืน ภายใต้ทุนสนับสนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ คือ เพื่อสร้างต้นแบบโรงเรียนด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม ด้วยกลไกปลูกจิตสำนึกแก่ครูและนักเรียนให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการลดการใช้ทรัพยากร รวมถึงมีการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ครูและนักเรียน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เช่น การแยกขยะ รวมถึงแนวทางในการนำของเสียกลับไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

นอกจากนี้ โครงการฯ ยังจัดทำแผนการดำเนินงานแบบบูรณาการ ซึ่งส่งเสริมการทำงานของสภานักเรียนในด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ให้สามารถเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อยกระดับไปสู่การเป็นโรงเรียนปลอดขยะ (Zero-Waste School)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th