โครงการสนับสนุนผู้ช่วยนักวิจัยปริญญาโทและเอก

โครงการสนับสนุนผู้ช่วยนักวิจัยปริญญาโทและปริญญาเอกมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยศูนย์ฯ ให้ทุนสนับสนุนด้านการศึกษาและการวิจัย ให้แก่ผู้ช่วยนักวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ผู้เข้าศึกษาในเครือข่ายสถาบันร่วมของศูนย์ฯ และทำวิทยานิพนธ์ในสาขาวิจัยที่ศูนย์ฯ มีความเชี่ยวชาญ

Research Platforms ของศูนย์ฯ มี 4 ด้าน ดังนี้

1) High Performance and Smart Materials (HPSM)
2) Sustainable Petrochemicals (SP)
3) Materials for Future Energy (MFE)
4) Green Petrochemical Industries (GPI)

โครงการฯ เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.2543 ต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 2,977 คน และระดับปริญญาเอก 442 คน ซึ่งมีผลงานวิจัยนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ รวมถึงมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังได้ผลิตบัณฑิตเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ จำนวน 2,086 คน ขณะที่อีกส่วนจำนวน 769 คน กำลังศึกษาต่อ และทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย หรือหน่วยงานภาครัฐ โครงการนี้จึงนับว่าเป็นการวางรากฐานด้านกำลังคนผู้มีความรู้และทักษะความสามารถในการขับเคลื่อนการวิจัยให้แก่ประเทศ

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th