โครงการปั้นดาว

ศูนย์ฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการดำเนิน โครงการการสร้างมูลค่างานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ปั้นดาว) ซึ่งส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยในระดับ TRL 5 ขึ้นไป โดยโครงการนี้สนับสนุนเงินทุนสำหรับการพัฒนาผลงานวิจัยในระดับอุตสาหกรรม รวมถึงสนับสนุนค่าจ้างโค้ชผู้มีประสบการณ์ด้านวิชาการและด้านการตลาด เพื่อผลักดันการสร้างธุรกิจผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยให้ประสบความสำเร็จ
โครงการปั้นดาว 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการโดยศูนย์ฯ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่
1) Thermo-Lock Hydrogel นวัตกรรมไฮโดรเจลควบคุมระดับความชุ่มชื้นของดิน
     หัวหน้าโครงการ: ศาสตราจารย์ ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ
2) Cello-gum การสกัดและการดัดแปรแบคทีเรียเซลลูโลสจากเศษวุ้นมะพร้าวสู่การเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์
     หัวหน้าโครงการ: ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ
3) Green Guardian วัสดุเคลือบผิวนาโนเซลลูโลสจากกัญชงสำหรับรักษาคุณภาพและยืดอายุการใช้งานพืชหลังการเก็บเกี่ยว
    หัวหน้าโครงการ: ศาสตราจารย์ ดร.ดวงดาว อาจองค์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
4) Film Protextor การพัฒนายางธรรมชาติแบบลอกออกได้ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานเคลือบผิววัสดุในงานก่อสร้าง
    หัวหน้าโครงการ: ศาสตราจารย์ ดร.นพิดา หิญชีระนันทน์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
โครงการปั้นดาว 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการโดยศูนย์ฯ เพิ่มอีก 2 โครงการ ได้แก่
1) การพัฒนาวัสดุนาโนที่มีรูพรุนผสมสารประกอบเชิงซ้อน
     พอลิอิเล็กโทรไลต์สำหรับอุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้า
     หัวหน้าโครงการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สเตฟาน ดูบาส
      วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ
2) ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายทางชีวภาพ
     สำหรับทำถุงเพาะเชื้อเห็ด
     หัวหน้าโครงการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์
     ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร