แนวทางยุทธศาสตร์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ เป็นผู้นำการวิจัยในศาสตร์ด้านปิโตรเคมีและวัสดุ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม เราจึงพร้อมยกระดับการวิจัยออกสู่สังคม เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมของประเทศให้ก้าวหน้า และพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งสะท้อนผ่านวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นการวิจัยในโครงการเชิงบูรณาการขนาดใหญ่ การวิจัยเชิงพื้นที่ การวิจัยร่วมกับอุตสาหกรรม SMEs การวิจัยตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG รวมถึงการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อปรับการทำงานให้ก้าวทันตามกระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่

พันธกิจ

1) ผลิตงานวิจัยและต่อยอดผลผลิตที่เกิดขึ้นสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์
2) ถ่ายทอดเทคโนโลยี เตรียมรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต
3) ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งในและต่างประเทศ

กลยุทธ์การดำเนินงาน

1) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเดิมและสร้างให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ อันจะนำไปสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป รวมถึงทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2) บูรณาการองค์ความรู้และรวมทีมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อจัดทำและนำเสนอข้อเสนอโปรแกรมวิจัยขนาดใหญ่ที่ตอบโจทย์ของประเทศ ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ รวมถึงช่องทางอื่น ๆ
3) สร้างความร่วมมือใหม่กับภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานในต่างประเทศ ผ่านแพลตฟอร์มการวิจัยของศูนย์ฯ เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อยอดผลผลิตจากการวิจัย สู่เชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์ในสังคม
4) บริการทางวิชาการผ่านโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่หน่วยงานภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และสังคมภายนอก เพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
5) ประชาสัมพันธ์งานวิจัยผ่านสื่อมวลชนและร่วมมือกับองค์กรเพื่อสังคม ในการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะและชุมชนวิชาการ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th