โครงการพัฒนาเทอร์มอพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากพอลิเมอร์รีไซเคิล

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้รับการจัดสรรประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เพื่อดำเนินโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาเทอร์มอพลาสติก อิลาสโตเมอร์จากพอลิเมอร์รีไซเคิล โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ พุ่มประดับ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เป็นหัวหน้าโครงการ และบริษัท บี. จี. เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ร่วมดำเนินโครงการ

ที่มาของโครงการฯ สืบเนื่องจากประเทศไทยมีของเสียประเภทยางในปริมาณที่มากกว่า 25,000 ตันต่อปี ทั้งส่วนที่เกิดจากการผลิตสินค้าอันมียางเป็นส่วนประกอบ และส่วนที่เป็นขยะหลังจากผลิตภัณฑ์ยางสิ้นการใช้งาน ซึ่งส่วนใหญ่ต้องกำจัดด้วยวิธีการเผาหรือการฝังกลบ

โครงการนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำของเสียประเภทยางนั้นมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ ซึ่งช่วยลดขยะและช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับยาง ด้วยการนำไปผ่านกระบวนการดีวัลคาไนเซชัน และผสมกับพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิพรอพิลีน เพื่อผลิตเม็ดคอมพาวนด์ Thermoplastic Elastomers (TPEs) ชนิด Thermoplastic Vulcanizates (TPVs) ซึ่งสามารถนำไปผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1 254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th