โครงการบริหารจัดการขยะอาหารบนเกาะสมุย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ให้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการขยะอาหารเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนเกาะสมุยและเป็นชุมชนต้นแบบด้านความมั่นคงด้านอาหาร โดยได้เริ่มดำเนินโครงการเมื่อเดือน มกราคม พ.ศ.2565

คณะทำงานประกอบด้วยนักวิจัยของศูนย์ฯ ร่วมด้วยนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานอื่น ได้แก่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ  และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  นอกจากนี้ยังร่วมมือกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ประเทศไทย  สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ฝั่งตะวันออก  และเทศบาลเกาะสมุย  ในการดำเนินโครงการ

เป้าหมายคือต้องการพัฒนาให้เกาะสมุยเป็นชุมชนต้นแบบด้านการลดปริมาณขยะอาหาร โดยมีแนวทางต่าง ๆ อาทิ

  • สร้างโรงปุ๋ยหมักเพื่อเปลี่ยนขยะอาหารเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับชุมชน โดยแปลงขยะชีวมวลด้วยเครื่อง Bio-digester เป็นสารปรับปรุงดินแห้ง และผลิตถ่านไร้ควันด้วยเตาเผาถ่านกะลามะพร้าว

  • ร่วมกับชุมชนในการลดขยะอาหาร ส่งเสริมการคัดแยกขยะใส่ถุงพลาสติกชีวภาพ

  • จัดทำคู่มือการจัดการขยะอาหารที่เหมาะสมกับวิถีชุมชนเกาะสมุย เพื่อเผยแพร่ให้แก่ชุมชนและผู้ที่สนใจ

เยี่ยมชมโครงการ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th