ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญ (Hub of Talents)

วัสดุยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน (Sustainable Materials for Circular Economy)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ รวมกลุ่มนักวิจัยภายใต้ศูนย์ฯ ผู้ทำวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ โดยร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยในต่างประเทศ เพื่อสร้างศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญ (Hub of Talents) ในด้านวัสดุยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน (Sustainable Materials for Circular Economy) ซึ่งได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ภายใต้โครงการนี้ นักวิจัยศูนย์ฯ และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันในด้านวัสดุยั่งยืน รวมถึงมีการถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นสู่นักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกและนักวิจัยระดับปริญญาเอก ตลอดจนมีการระดมสมองร่วมกันเพื่อพัฒนาการวิจัยเชิงลึก ห้องปฏิบัติการวิจัยขั้นสูง และนวัตกรรมในด้านวัสดุยั่งยืน โดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ได้แก่ การกู้คืน (Recovery) การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Manufacturing Efficiency) การลดปริมาณการใช้วัสดุ (Dematerialization) การยืดอายุการใช้งาน (Lifetime Extension) และการแทนที่ (Substitution)

นอกจากนี้ โครงการยังมีการจัดทำเว็บไซต์ฐานข้อมูลนักวิจัยและห้องปฏิบัติการวิจัยของหน่วยงานในสังกัดของศูนย์ฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิจัยในด้านวัสดุยั่งยืน เพื่อเผยแพร่แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโครงการและสาระความรู้ เพื่อให้ภาคส่วนที่สนใจในเรื่องดังกล่าวมาร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการใช้วัสดุยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับประเทศไทย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th