DAC เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอน
RECs เครดิตทางสิ่งแวดล้อมด้วยพลังงานหมุนเวียน
“คาร์บอนเครดิต” ตัวช่วยธุรกิจสู่ความยั่งยืน
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
จัดงานอย่างไร...ให้ยั่งยืนและคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์
ฉลากคาร์บอนสื่อถึงอะไรและมีประโยชน์อย่างไร
แหล่งดูดซับคาร์บอนตามธรรมชาติของโลก
NET ZERO : ทำไมใคร ๆ ก็พูดถึง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th