นักวิจัยปริญญาโท/เอก

Download PowerPoint Template Researcher Program

Download

Downloaded :  54  Times

Download

Downloaded :  56  Times

Download

Downloaded :  53  Times

Download

Downloaded :  54  Times

สำหรับนักวิจัยโครงการพัฒนานักวิจัยหลังปริญาเอก

Download

Downloaded :  55  Times

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th