โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นด้ายยางยืดเพื่อความยั่งยืน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้รับการจัดสรรประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เพื่อดำเนินโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นด้ายยางยืดเพื่อความยั่งยืน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กนกทิพย์ บุญเกิด ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เป็นหัวหน้าโครงการ และบริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด เป็นผู้ร่วมดำเนินโครงการ

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นด้ายยางยืดให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการนี้จึงคิดค้นสูตรต้นแบบเส้นด้ายยางยืดจากยางธรรมชาติผสมกับสารตัวเติมประเภทอินทรีย์ ให้มีคุณสมบัติอันเหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน

โดยสารตัวเติมประเภทอินทรีย์นั้น อาทิเช่น แป้ง ช่วยให้เส้นด้ายยางยืดที่สิ้นการใช้งานแล้ว สามารถแตกสลายได้ง่ายและย่อยสลายทางชีวภาพในดินได้เร็วกว่าผลิตภัณฑ์เส้นด้ายยางยืดที่ผลิตจากยางธรรมชาติเพียงอย่างเดียวและผลิตภัณฑ์เส้นด้ายที่ผลิตจากยางสังเคราะห์ ซึ่งช่วยลดขยะประเภทยาง และตอบโจทย์การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th