PASTA AMA พาสต้าอาม่า
The Spotted Pig
ZONG TER - 松德 - ซงเต๋อ
ณ บวร
Al-Rahaman Restaurant (อัล-ราฮามัน)
หลบร้อน ย้อนยุคกับร้าน (ไม่) ลับ Ginger Bread House!!!

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th