สำหรับอาจารย์สถาบันร่วม

รายงานไตรมาส

สำหรับผู้ช่วยนักวิจัยปริญญาโท/เอก

แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก [RPR-01] (New v1.5 Update: 17 April 2020)
แบบรายงานสรุปสำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอก (.doc) [RPR-02]
แบบข้อมูลค่าตอบแทนผลงานวิจัย (.doc) [RPR-03]
ตารางรายละเอียดการใช้เงิน (.doc) [RPR-06]
แบบข้อมูลคณาจารย์ / โครงการวิจัย / นักวิจัย / ผู้ช่วยวิจัย / เป้าหมายเชิงผลผลิต / ผลลัพธ์ (.docx) [RPR-07]
รายละเอียดโครงการวิจัยย่อยภายใต้โปรแกรมวิจัย (.docx) [RPR-08]
แบบรายงานความก้าวหน้า (.docx) [RPR-09]
แบบความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าโปรแกรมวิจัย ประกอบการเสนอขอรับทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาเอกไปทำวิจัยระยะสั้น [RPR-10-1]
แบบฟอร์มสรุปผลของการเดินทางไปทำวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ [RPR-11-1]
แบบรายงานด้านการเงินสำหรับทุนผู้ช่วยวิจัย/ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย/ทุนวัสดุวิจัย (.doc) [RPS-02]
แบบฟอร์มชี้แจงไม่เข้าร่วมประชุม รายงานความก้าวหน้า

สำหรับโครงการพัฒนานักวิจัยหลังปริญญาโท และหลังปริญญาเอก 66

Proposal Form

Progress Report (แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า)

• Letter of Invitation for Collaboration

• หนังสือแสดงความประสงค์ในการสนับสนุนและร่วมโครงการวิจัย

• Slide National Postdoctoral/Postgraduate System (S-curve New S-curve and BCG, Frontier Technology)

• ประกาศรับข้อเสนอโครงการ National Postdoctoral/Postgraduate System ประจำปีงบประมาณ 2566

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุ-ค่าใช้สอย บพค 66

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก บพค66

ใบสำคัญรับเงิน (RECEIPT)

สำหรับนักวิจัยโครงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ใบสมัครขอเอาประกันภัยพนักงาน
แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลเพื่อรับเงินค่าตอบแทน/ค่าจ้างของนักวิจัย (Salary Form)
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
• ใบเบิก OT (แสดงการมาทำงานนอกเวลาราชการ)
AIA Application for Group Insured Form
• AIA Employee Enrollment Form

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th