Low Carbon Tourism

เรื่องโดย ธีรยา เชาว์ขุนทด

ในขณะที่โลกกำลังเผชิญภาวะวิกฤตโลกร้อน  อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น สาเหตุมาจากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศที่มีปริมาณสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะกระบวนการเผาไหม้ต่าง ๆ จากการใช้ชีวิตของมวลมนุษย์  และเพราะธรรมชาติเป็นของทุกคน เราจึงต้องร่วมมือกัน ตระหนัก ปฏิบัติ รับผิดชอบ ไปพร้อม ๆ กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เมื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกมากขึ้นโดยมีการคมนาคมขนส่งเป็นปัจจัยหลัก จึงเกิดแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกในการขับเคลื่อนวิถีชีวิตแนวใหม่ ที่เรียกกว่า “การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Tourism)”

การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Tourism) คืออะไร

การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ หรือ Low Carbon Tourism คือ กิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นทางเลือกที่มุ่งเน้นในการช่วยลด CO2 ให้น้อยลงและรบกวนสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เมื่อเทียบกับการท่องเที่ยวแบบปกติ ในขณะที่นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่มีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน เรียบง่าย ใกล้ชิดธรรมชาติ โดยยังคงไว้ซึ่งความสุขและความสะดวกสบายที่ได้รับจากการท่องเที่ยว

องค์ประกอบสำคัญของการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ

  1. การขนส่ง: การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งเป็นสิ่งสำคัญในการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ ซึ่งสามารถทำได้โดยการใช้แหล่งพลังงานที่สะอาดกว่า เช่น ยานพาหนะไฟฟ้าหรือไฮบริด และส่งเสริมการขนส่งรูปแบบอื่น เช่น ท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบ โดยการพายเรือ เดิน วิ่ง การขี่จักรยานชมเมือง หรือการขนส่งสาธารณะแทนที่จะขับรถยนต์
  1. ที่พัก: โรงแรมสีเขียวและที่พักอื่น ๆ สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมากโดยการนำแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนมาใช้ เช่น การใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน การลดการใช้น้ำ และดำเนินโครงการรีไซเคิล
  1. การก่อสร้าง: โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวแบบใหม่ควรได้รับการออกแบบและสร้างโดยคำนึงถึงความยั่งยืน โดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการสร้างขยะให้เหลือน้อยที่สุด
  1. ช็อปปิง: นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนโดยเลือกผลิตภัณฑ์และบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เช่น อาหารพื้นเมือง สินค้าและบริการจากท้องถิ่นที่สนับสนุนแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน

กล่าวได้ว่า “การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Tourism)” ผสมผสานแนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวแบบมีความรับผิดชอบเข้าไว้ด้วยกัน นักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัยสามารถร่วมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนที่มีความสำคัญในการลดการปล่อย CO2 จากการท่องเที่ยวและส่งเสริมอนาคตที่มีคาร์บอนต่ำได้

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th