ตัวเร่งปฏิกิริยาแมงกานีสออกไซด์มีคอปเปอร์และไอร์ออนบนพื้นผิว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของขั้วไฟฟ้าในเซลล์เชื้อเพลิงเมทานอล แหล่งพลังงานทางเลือกทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ดีลใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม เซลล์เชื้อเพลิงชนิดป้อนเมทานอลโดยตรงได้รับการพัฒนาจากเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน มีส่วนประกอบ ได้แก่ ขั้วไฟฟ้า อิเล็กโทรไลต์ และตัวเร่งปฏิกิริยา ในส่วนขั้วไฟฟ้านิยมใช้แพลทินัมที่มีราคาสูง ประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ยากเต็มที

แต่งานนี้กำลังพัฒนาขั้วไฟฟ้าร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยา โดยขึ้นรูปให้มีอนุภาคของคอปเปอร์และไอร์ออนบนพื้นผิวของแผ่นแมงกานีสออกไซด์ ซึ่งคาดว่าจะนำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดีเซลล์ไฟฟ้าชนิดนี้ไม่มีการเผาไหม้ ทำให้ได้ผลผลิตจากกระบวนการที่สะอาด ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้เหนือกว่าการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหินและน้ำมันที่เผาไหม้แล้วหมดไป จึงเป็นแหล่งพลังงานรูปแบบใหม่ที่เป็นมิตรและยั่งยืน

ผลงานโดย คุณดวงกมล เผือกขาว ทีมวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

สนใจติดต่อ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ โทร 0-2218-4141 ถึง 2 เว็บไซต์ www.petromat.org และเฟซบุ๊ก petromat.coe

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th