สร้างไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เพื่อนำไปทำปฏิกิริยากับโพรพิลีน ให้ได้โพรพิลีนออกไซด์ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทน โดยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์นั้นถูกสร้างขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีพลาสมา ซึ่งไม่ก่อให้เกิดของเสียที่เป็นพิษ และเป็นการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการสังเคราะห์โพรพิลีนออกไซด์ส่วนใหญ่แล้วผ่านปฏิกิริยาที่เรียกว่าคลอโรไฮดริน ซึ่งใช้คลอรีนและแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในกระบวนการอันมีหลายขั้นตอน ทำให้ในน้ำทิ้งมีคลอรีนและไอออนปนเปื้อนในปริมาณมาก ต่างจากกระบวนการอีพอกซิเดชันที่สามารถสังเคราะห์โพรพิลีนออกไซด์โดยให้โพรพิลีนทำปฏิกิริยาโดยตรงกับไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ที่สลายตัวได้กลายเป็นน้ำกับออกซิเจน จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า

นักวิจัยใช้เทคโนโลยีพลาสมาในการเตรียมไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ในเครื่องปฏิกรณ์ หลังจากนั้นค่อยนำไปทำปฏิกิริยากับโพรพิลีนพร้อมกับศึกษาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาและอุณหภูมิ เพื่อให้การสังเคราะห์โพรพิลีนออกไซด์ด้วยวิธีนี้มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะช่วยลดมลภาวะและช่วยประหยัดพลังงาน อีกทั้งได้สารตั้งต้นคุณภาพเอาไปสังเคราะห์เป็นพอลิยูรีเทน

ผลงานโดย คุณนิธิกร ดิษฐวัฒน์ ทีมวิจัยของศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ชวเดช วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนใจติดต่อ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ โทร 0-2218-4141 ถึง 2 เว็บไซต์ www.petromat.org และเฟซบุ๊ก petromat.coe

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th