ยาและสารเคมีทางการเกษตรที่เราใช้ในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งต้องถูกสังเคราะห์ด้วยกระบวนการทางเคมี ผ่านสารตัวกลางที่สำคัญตัวหนึ่ง คือ สารอินทรีย์ชนิดเฮเทอโรไซคลิกที่ประกอบด้วยอะตอมของคาร์บอนและไนโตรเจนในวงแหวน โดยสารนี้ต้องทำปฏิกิริยากับออกซิเจนให้มีหมู่ไฮดรอกซีอยู่ด้วย ซึ่งเกิดได้ยาก ทำให้ได้สารผลิตภัณฑ์ในปริมาณน้อย แต่กลับได้สารอื่นที่ไม่ต้องการมากมาย ทีมวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันธุมนาวิน เห็นปัญหาดังกล่าว จึงต้องการพัฒนาวิธีสังเคราะห์สารเฮเทอโรไซคลิกให้มีหมู่ไฮดรอกซี โดยได้ศึกษาตัวแปรต่าง ๆ ทั้งปริมาณสารตั้งต้น ชนิดตัวทำละลาย สารเติมแต่ง อุณหภูมิ เวลา ฯลฯ เพื่อทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการเตรียมสารที่จะนำไปใช้ในการสังเคราะห์ยาและสารอื่นต่อไป ซึ่งจะมีส่วนช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้น

การสังเคราะห์สารเฮเทอโรไซคลิกให้มีหมู่ไฮดรอกซีด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยตรงบนคาร์บอนที่ต่อกับไฮโดรเจน วิจัยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันธุมนาวิน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถติดต่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ผ่านทางเว็บไซต์ www.petromat.org หรือ โทร 0-2218-4141 ถึง 2 และสามารถติดตามข่าวสารงานวิจัยจากเฟซบุ๊กของศูนย์ฯ petromat.coe

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th