‘OR แยก-แลก-ยิ้ม School Camp’ เชิญศูนย์ฯ เฟ้นหาสุดยอดโรงเรียนที่รอบรู้เรื่องการจัดการขยะ

กิจกรรมการแข่งขันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (แยก-แลก-ยิ้ม School Camp ประจำปี 2566) โดยบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 12 โรง สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ในรุ่นที่ 1

โดยคุณวรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรมของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้รับเชิญให้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวในวันแรกในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะในแต่ละโรงเรียนและการประชุมตัดสินผลงาน เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีจัดการขยะอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับเยาวชนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th