CE Project โดยศูนย์ฯ ร่วมกับ ‘กรมโรงงานฯ’ ขยายผลสู่ผู้ประกอบการ

วันจันทร์ที่ผ่านมา (21 ก.พ. 65) กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ และ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาฯ ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนและเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในโรงงานอุตสาหกรรม (Technology of Circular Economy in Process)” โดยมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 150 คน

 

การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องจากโครงการวิจัยเรื่อง “มาตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน” ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นหัวหน้าโครงการย่อยผู้ดำเนินโครงการฯ ด้านพลาสติก โดยในปีที่ผ่านมาได้ร่วมกับนักวิจัยของศูนย์ฯ ในการสร้างต้นแบบโรงงานด้านพลาสติกที่บริหารจัดการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน จำนวนทั้งสิ้น 10 โรง

 

ในวันดังกล่าวมีวิทยากรจำนวนหลายท่าน โดย ศ.ดร.หทัยกานต์ ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การถอดบทเรียนโครงการฯ ในอุตสาหกรรมพลาสติกระดับ SMEs” ขณะที่ คุณวรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรมของศูนย์ฯ ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Business Canvas Model”

 

ทั้งนี้ นับว่าเป็นการแบ่งปันประสบการณ์จากการทำโครงการวิจัย พร้อมนำเสนอแนวทางให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและแนวคิดธุรกิจของตนเองให้สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มต้นขยายผลของโครงการฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม สู่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

 

 

 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th