อำนวยการศูนย์ฯ ขึ้นเวทีเสวนาในงาน STT48

วันที่ 29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในช่วงเสวนา SP1: Wood and Bio-based Materials ในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมฐานเทคโนโลยี ครั้งที่ 48 (วทท.48) ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน จนถึง 1 ธันวาคม 2565

โดย ศ.ดร.หทัยกานต์ ได้บรรยายในหัวข้อ Bacterial Cellulose “Light the Way with Sustainable Materials” ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ และอาจารย์สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ม.วลัยลักษณ์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา โดยในช่วงท้าย ศ.ดร.หทัยกานต์ ยังได้รับมอบของที่ระลึกจากรองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา เชาวนะ รักษาการแทนหัวหน้าสาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ในโอกาสที่ได้มาร่วมบรรยายในงาน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th