ศูนย์ฯ ให้คำปรึกษา ‘เอ็นเซิร์ฟ’ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

ศ.ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ พร้อมด้วยคณะผู้ประสานโครงการวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้ประชุมร่วมกับ คุณนฤพล เลิศอนันต์ คุณวีรัช ทิพย์เกียรติวงศ์ และคุณปิยวัฒน์ ชุณหนพฤทธิ์ จากบริษัท เอ็นเซิร์ฟ โฮลดิ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมของศูนย์ฯ

ทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางในการนำสารเหลือทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ โดยสารนั้นสามารถนำไปใช้ได้อีกในหลายอุตสาหกรรม อาทิ นำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตแบคทีเรียลเซลลูโลส

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th