ศูนย์ฯ เปิดประชุมพื้นที่หาดใหญ่ ขยายเครือข่ายความร่วมมือสู่ ‘วิศวะเคมี มอ.’

วันที่ 22 ม.ค. 2567 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ นำโดย ศ.ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ศ.ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ ได้เดินทางไปเข้าพบคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ที่ทำการของภาควิชาฯ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดย รศ.ดร.กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ อย่างอบอุ่น ต่อมามีการประชุมร่วมกันเพื่อต่อยอดเครือข่ายวิจัย โดยเฉพาะความร่วมมือผ่านโครงการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th