ศูนย์ฯ เปิดบ้านพูดคุย ‘Green Circular’ พัฒนาผลิตภัณฑ์หนุน Circular Economy

การพูดคุยครั้งนี้ ศ.ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ประชุมร่วมกับ Green Circular ในเครือบริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด ซึ่งนำโดย ดร.เจนวิทย์ กรอบทอง และคุณพิษณุ จารุพัฒนะสิริกุล เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 เพื่อหารือเกี่ยวกับโจทย์ของทางบริษัทที่ต้องการแปรรูปขยะอาหารโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th