ศูนย์ฯ เตรียมพร้อมจัดประชุมครั้งใหญ่ปลายปี ISFR 2022

วันที่ 4 ก.พ. 65 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้นัดหารือคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 11th International Symposium on Feedstock Recycling of Polymeric Materials 2022 (ISFR 2022)

โดยศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ ศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และประธานคณะกรรมการการจัดงานฯ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ ในตำแหน่งกรรมการและเลขานุการของการจัดงาน ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการท่านอื่น ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าโปรแกรมวิจัยของศูนย์ฯ กรรมการจากสถาบันร่วม กรรมการจากหน่วยงานภาครัฐ และกรรมการจากบริษัทเอกชน ทั้งนี้เป็นการพูดคุยปรึกษาในรายละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมดังกล่าว

 

 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th