ศูนย์ฯ เตรียมขยายเครือข่ายวิจัยร่วมกับคณะวิทย์ ธรรมศาสตร์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้ประชุมร่วมกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 โดยศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุม หลังจากนั้น ศ.ดร.หทัยกานต์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และผู้บริหาร ได้นำเสนอการทำงานของศูนย์ฯ ให้แก่คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความสนใจในด้านการวิจัยร่วมกัน

วันเดียวกัน รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุต อํามาตย์โยธิน ได้นำเสนอคณะวิทยาศาสตร์ฯ ให้เป็นที่รู้จัก และนำคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ แนะนำตัว ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป สามารถ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงศ์ ไชยนอก รองศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวดี ก้องพารากุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ อินทร์ประเสริฐ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านเคมี ตัวเร่งปฏิกิริยา วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวมวล พลังงานทดแทน ฯลฯ

โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อวางแนวทางในการให้คณะวิทยาศาสตร์ มธ. ได้เข้าเป็นสถาบันร่วมของศูนย์ฯ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th