ศูนย์ฯ เชิญ ผอ.บพค. หารือ ‘อาร์วี คอนเน็กซ์’

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ นำโดยผู้บริหารศูนย์ฯ ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ และศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ ได้เชิญ ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ซึ่งได้เดินทางพร้อมด้วยผู้ติดตาม เพื่อประชุมหารือร่วมกับ บริษัท อาร์วี คอนเน็กซ์ จำกัด เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนา

การหารือร่วมกันครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ ที่ทำการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยผู้บริหารและที่ปรึกษาของ อาร์วี คอนเน็กซ์ ได้แก่ คุณพีรพล ตระกูลช่าง รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ และศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ มีอยู่ ได้ให้การต้อนรับและได้นำคณะของ บพค. เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย รวมถึงสายการผลิตเทคโนโลยีทางด้านไซเบอร์ อากาศยาน อวกาศ และการป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับชั้นนำของประเทศไทย อีกทั้งสอดคล้องกับการวิจัยและพัฒนาในกลุ่มอุตสาหกรรมขั้นแนวหน้า ที่ บพค. ให้ความสนใจ

ต่อมาทั้งสามฝ่ายจึงได้หารือโครงการใหม่ที่จะจัดทำในอนาคต โดยศูนย์ฯ เป็นตัวกลางเชื่อมความร่วมมือระหว่าง บพค. กับ อาร์วี คอนเน็กซ์ ซึ่งเคยร่วมพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีต่างๆ ผ่านโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนานักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก จนประสบความสำเร็จด้วยกันมาแล้ว

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th