ศูนย์ฯ หนุน ‘กลุ่มมือวิเศษ กรุงเทพ’ เน้นสร้างความรู้เพื่อไปสู่ Net Zero

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ จัดการอบรมให้กับ ‘กลุ่มมือวิเศษ กรุงเทพ’ ในหัวข้อเรื่องการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับการจัดการขยะให้กับองค์กร โดยคุณวรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรมของศูนย์ฯ เป็นวิทยากรรับเชิญ ณ อาคารจามจุรี 10 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 20 คน

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครกำลังผลักดันนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การแยกขยะที่ต้นทาง รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ ผ่านความร่วมมือของภาคีเครือข่าย รวมทั้ง กลุ่มมือวิเศษ กรุงเทพ โดยการอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อให้กลุ่มฯ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับภารกิจการจัดการขยะโดยคำนึงถึงการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ไปพร้อมกัน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th