ศูนย์ฯ หนุนนักวิจัยจุฬาฯ พัฒนานวัตกรรมวัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการ และศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคุณวรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรมของศูนย์ฯ ได้ต้อนรับอาจารย์ ดร.ชัญญา อรสุทธิกุล กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และอาจารย์ ดร.ศรัณย์ กีรติหัตถยากร หลักสูตรสหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ในวันที่ 28 เมษายน 2566 ณ ที่ทำการศูนย์ฯ

ในการนี้ เพื่อหารือในประเด็นและนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมด้านวัสดุต่างๆ รวมถึงวัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยศูนย์ฯ มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเชิงลึกในเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นประโยชน์แก่อาจารย์ทั้งสองท่านในการนำงานวิจัยนั้นไปพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th