ศูนย์ฯ สานพลังนักวิจัยสามสถาบัน จับมือ ‘พีทีที แอลเอ็นจี’ ร่วมโครงการด้านพลังงาน

วันที่ 1 พ.ย. 2566 ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ศ.ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ ได้นำประชุมร่วมกับ อ.ดร.สุทธิชัย บุญประสพ จาก ม.มหิดล อ.ดร.ภูวเดช พรอรุณธรรม จากจุฬาฯ และ ผศ.ดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ จาก ม.เกษตรศาสตร์ ขณะที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ที่มาประชุมด้วยนั้น นำโดยคุณอิสร์รัชช์ ขจรรุ่งศิลป์ ผู้จัดการส่วนเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อหารือก่อนที่จะเริ่มโครงการวิจัยเรื่องใหม่ร่วมกัน ซึ่งมีทั้งภาคการศึกษาร่วมกับภาคเอกชน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th