ศูนย์ฯ ลงพื้นที่ ‘บ้านเอื้ออาทร วังหว้า’ ศึกษาการจัดการขยะแบบครบวงจร

คุณวรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรม และ ดร.ทัศชา ทรัพย์มีชัย ผู้ประสานงานอุตสาหกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้เยี่ยมชมบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) เพื่อศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรภายในชุมชน โดยเป็นการลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานจากโครงการ Chula Zero Waste และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 65 ที่ผ่านมา

บ้านเอื้ออาทรวังหว้าคือต้นแบบชุมชุนที่เข้มแข็ง ที่คนในชุมชนร่วมมือกันแก้ไขปัญหาขยะตามแนวทาง Zero-Waste ซึ่งเคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดชุมชน Zero-Waste ชุมชนปลอดขยะจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาแล้ว อีกทั้งมีการจัดตั้งโครงการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ฯลฯ

ในวันดังกล่าวคุณวรุณ และ ดร.ทัศชา ได้ศึกษาโครงการต่างๆ ของบ้านเอื้ออาทรวังหว้า รวมถึงได้ทดลองลงมือผลิตอิฐบล็อกจากขยะพลาสติกกำพร้า ณ ศูนย์เรียนรู้การคัดแยกพลาสติก ซึ่งเป็นการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยคุณสุรัตน์ รุ่งเรือง ผู้นำชุมชน ได้ให้เกียรตินำคณะผู้ลงพื้นที่เข้าศึกษาดูงาน

ทั้งนี้การเยี่ยมชมบ้านเอื้ออาทรวังหว้าจะเป็นประโยชน์กับศูนย์ฯ ในการนำตัวอย่างแนวทางที่ได้ ไปประยุกต์ใช้กับโครงการอื่นๆ เช่น โครงการบริหารจัดการขยะอาหารบนเกาะสมุย ที่ได้รับทุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และกำลังดำเนินโครงการอยู่ในขณะนี้

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th