ศูนย์ฯ ร่วมเซ็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ‘สถาปัตย์ จุฬาฯ’ กับ ‘ไออาร์พีซี’ เพื่อสร้างวัสดุการพิมพ์ 3 มิติจากพลาสติกรีไซเคิล

ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

พิธีลงนามจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมแสงอรุณ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรายุทธ ทรัพย์สุข คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และนายพยม บุญยัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี สายนวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ ได้ลงนามร่วมกันในบันทึกฯ

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนายวรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรมของศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมด้วยในพิธี

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือดังกล่าวคือเพื่อศึกษาการแปรรูปพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่เป็นวัสดุสำหรับการพิมพ์สามมิติ โดยมีศูนย์ฯ ร่วมวิจัยในการศึกษานี้ด้วย ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือทิ้ง และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th