ศูนย์ฯ ร่วมงานปฐมนิเทศโครงการ บพค. ต่อยอดด็อกเตอร์รุ่นใหม่ ให้เป็นนักวิจัยคุณภาพระดับประเทศ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุร่วมงานปฐมนิเทศนักวิจัยโครงการเรื่อง “การพัฒนากลไกการสร้างและสะสมบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพสูง” ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนประจำปี พ.ศ. 2565 จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.รินา ภัทรมานนท์ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการฯ และมีนักวิจัยของศูนย์ฯ ร่วมโครงการนี้ด้วยจำนวน 4 ท่าน

งานนี้จัดขึ้น ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ โดยในช่วงเช้าของวันที่ 18 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ร่วมงานในพิธีเปิด ซึ่งกล่าวเปิดงานโดยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค.

ต่อมาในช่วงเย็นของวันเดียวกันนี้ ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคุณฤทธิเดช แววนุกูล ผู้จัดการโครงการวิจัยอาวุโสของศูนย์ฯ ได้ร่วมงานในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิของการอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรม “Role Play จำลองการแข่ง Pitching แนวคิดการขอทุนเพื่อต่อยอดโครงการวิจัย และสร้างเครือข่ายนักวิจัยในและต่างประเทศ” เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกที่เข้าร่วมโครงการฯ

นอกจากนี้ ศ.ดร.หทัยกานต์ ยังได้ให้สัมภาษณ์แก่ ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ในคอลัมน์ Take a Seat ของ บพค. เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำโครงการที่ช่วยสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

อีกทั้งตลอดทั้งวันของวันที่ 18 และ 19 มกราคม ในงานยังมีการอบรมนักวิจัยอีกหลายเรื่อง อาทิ การต่อยอดงานวิจัยไทยไปสู่ระดับสากล การเขียนขอทุนวิจัยในต่างประเทศ การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการวิจัย รวมถึงทักษะในการสื่อสารและการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ

ทั้งนี้ เพื่อบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจนเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยให้มีคุณภาพสูง ด้วยกลไกของภาครัฐและภาคการศึกษา ผนวกกับความร่วมมือของภาคเอกชน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th