ศูนย์ฯ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ MA-RE-Design มุ่งสู่ทะเลไทยปลอดขยะพลาสติก

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ นำโดยคุณวรุณ วารัญญานนท์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ “การลดการใช้ การออกแบบที่ยั่งยืน และการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อป้องกันขยะในทะเล (MA-RE-Design)” ที่จัดตั้งโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมันนี (GIZ) และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ ความปลอดภัยทางปรมาณูและคุ้มครองผู้บริโภค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMUV) โดยร่วมมือกับประเทศไทยผ่านกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท ภายในงานมีการประชุมระหว่างผู้ร่วมดำเนินโครงการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อทบทวนการทำงาน และวางแผนการดำเนินงาน อาทิ การพัฒนากลยุทธ์เพื่อส่งเสริมนโยบายด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งแนวคิดการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (EPR) การนำเสนอโครงการนำร่องการลดขยะพลาสติกในระดับท้องถิ่น ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อขยายผลการป้องกันการรั่วไหลของขยะพลาสติกสู่ความยั่งยืนของทะเลไทย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th